הנחיות כלליות לשנת תשפ"ג

כללי | מהלך הלימודיםרישום לקורסים | נוכחות בשיעורים | בחינות | ציונים וערעורים | פטורים | מזכירות

 

במסגרת החובות הלימודיות לתואר הראשון תלמידי אוניברסיטת תל-אביב נדרשים (החל משנה"ל תשע"ג ואילך) להשתתף בקורסים מן התכנית "כלים שלובים" לפי הפירוט שלהלן:  

 • תלמידים במסלול חד-חוגי או במסלול דו-חוגי באותה פקולטה יחויבו בשלושה קורסים בהיקף של 6 ש"ס.
 • תלמידים במסלול דו-חוגי בשתי פקולטות שונות באותו צד, מזרח או מערב, יחויבו בשני קורסים בהיקף של 4 ש"ס.
  לימודים לקראת תואר "בוגר אוניברסיטה" בשילוב "חוג לאחר תואר" ייחשבו כמסלול דו-חוגי של שתי פקולטות, כלומר, אם הפקולטות מאותו צד, חובת "כלים שלובים" - 4 ש"ס; אם הפקולטות ממזרח וממערב - פטור מחובת "כלים שלובים".
 • סטודנטים המחויבים בתכנית "שאר-רוח" פטורים מכלים שלובים.

תלמידים המחליפים חוג/י לימוד יחויבו בהיקף השעות בהתאם לצירוף החוגי החדש.

פטורים מחובת "כלים שלובים":

 • תלמידים במסלול דו-חוגי הלומד בשתי פקולטות שלא מאותו צד (דו חוגי "מזרח" "מערב").
 • תלמידים הלומדים בביה"ס לרפואה, ביה"ס לרפואת שיניים, ביה"ס למקצועות הבריאות, ביה"ס לאדריכלות וביה"ס לעבודה סוציאלית. 
 • תלמידים בעלי תואר אקדמי או במסלול חוג לאחר תואר (שהם כבר בעלי תואר אקדמי)

ככלל, התכנית "כלים שלובים" פועלת בהתאם לנוהלי האוניברסיטה בענייני לימודים (נוכחות בשיעורים, בחינות, ציונים וערעורים וכיו"ב). להלן יפורטו כמה מהנהלים הכלליים וההדגשים הייחודיים לתכנית.

 

מהלך הלימודים

קורסי "כלים שלובים" הם חלק מחובות התלמידים בלימודי התואר הראשון, ועליהם להשלימם עד תום לימודיהם לתואר ראשון.

כל הקורסים בתכנית "כלים שלובים" הם סמסטריאליים בהיקף של 2 ש"ס, וניתן ללמוד את קורסי התכנית בכל אחת משנות התואר, ומומלץ ללמוד לפחות קורס אחד כבר בשנה הראשונה ללימודים.
קורסים אלה נחשבים לקורסים אקדמיים לכל דבר, לרבות הדרישות הלימודיות. חובה על התלמידים לעמוד בהצלחה בדרישות הקורסים. הקורסים והציונים יופיעו בגיליון הציונים, אך לא ישוקללו בציון הסופי לתואר.

enlightened לא רצוי ללמוד שני קורסים באותו סמסטר.

 

רישום לקורסים

הרישום לקורסים ייעשה דרך מערכת הבידינג של "כלים שלובים" לפני תחילת הסמסטר שבו נלמדים הקורסים. ניתן להירשם או לבטל רישום לקורסים גם בשבועיים הראשונים של כל סמסטר, ובתנאי שהקורס פתוח להרשמה.

סמסטר א' תשפ"ג:  הרישום המקוון (דרך מערכת בידינג) יתבצע בשני מקצים:  

מקצה 1 – 13/9/22 בשעה 11:00 עד 15/9/22 בשעה 10:00.

מקצה 2 – 21/9/22 בשעה 11:00 עד 29/9/22 בשעה 10:00.

 

מ-18/10/22 ועד ה-4/11/22 ייפתח הרישום על בסיס מקום פנוי לכלל הסטודנטים באוניברסיטה, לרבות תלמידים המחויבים ב"כלים שלובים" המעוניינים להירשם לקורסים נוספים מעבר למכסה המותרת להם. הרישום יתבצע באמצעות טופס מקוון שנמצא באתר האינטרנט של התכנית.

enlightened שימו לב, גישה למערכת הרישום תתאפשר אך ורק לתלמידים אשר שילמו את תשלום המקדמה על חשבון שכר הלימוד. על הנרשמים לבצע את התשלום עד שבוע לפני היום הראשון לרישום לקורסים, כדי להבטיח את קליטת התשלום במערכת האוניברסיטאית (גם אם בהוראת התשלום מצוין תאריך מאוחר יותר). גם על תלמידים הממומנים על ידי גופים שונים (כולל האוניברסיטה) להסדיר את נושא שכר הלימוד ביחידה לשכ"ל לפני תחילת מועדי הרישום.

 

 

נוכחות בשיעורים

הנוכחות בשיעורי "כלים שלובים" היא חובה, והמורה רשאי לקבוע כי הנוכחות בשיעורים היא תנאי לקבלת ציון בקורס או זכאות לגשת למבחן.
חל איסור על רישום לקורסים החופפים בכל שעות הלימוד שלהם.
 

בחינות

בסוף כל קורס תתקיים בחינה או מטלה סופית אחרת שיקבע המרצה. ארגון מערך הבחינות נעשה על ידי מזכירות "כלים שלובים".

מועדי הבחינות מפורסמים, במידע האישי, בלוח הבחינות שבאתר האינטרנט של התכנית ובאתר מערכת השעות של האוניברסיטה.

משך זמן המבחן הוא שעה וחצי, אלא אם נקבע אחרת. 


enlightened הודעה בדבר מקום הבחינה ושיבוץ התלמידים לחדרים תפורסם באתר תכנית כלים שלובים תחת "מקום הבחינה ושיבוץ לחדרים".

enlightened אנא שימו לב: ייתכנו שינויים בלתי צפויים בלוח הבחינות, לכן חובה על התלמידים להתעדכן בדבר השינויים בלוח הבחינות או ב"מידע אישי לתלמידים" באתר האינטרנט.

 

זכאות תלמידים להיבחן והנחיות נוספות

זכאים להיבחן תלמידים הרשומים לאוניברסיטה, אשר מילאו את חובותיהם האקדמיות ואשר שמם מופיע ברשימת הזכאים להיבחן, ואין מניעה אקדמית אחרת להשתתפותם בבחינה.

תלמידים שיש ספק בדבר זכאותם להיבחן (או לבצע כל מטלה סופית אחרת) יתבקשו לחתום לפני המבחן על הצהרה ובה התחייבות לפנות למזכירות "כלים שלובים" לבירור העניין. אם יתברר כי תלמיד לא היה זכאי להיבחן, תתבטל בחינתו.

 

הנחיות כלליות לנבחן

 • על התלמידים להגיע לחדר הבחינה 15 דקות לפני תחילת המבחן.
 • על התלמידים להישמע להוראות המשגיחים בבחינה.
 • התלמידים המגיעים להיבחן חייבים להציג בכניסה לבחינה תעודה מזהה, הנושאת את תצלום התלמיד (לא יתקבל כרטיס אשראי הנושא את תמונת התלמיד).
 • התלמידים ייכנסו לחדרי הבחינה אך ורק על פי רשימות החלוקה לחדרים.
 • בידי המשגיחים תהיה רשימה של הזכאים להתאמות לימודיות, ואין צורך להציג אישור כזה בפניהם. עם זאת, רצוי שיהיה ברשותכם אישור לשעת הצורך.
 • תלמידים הזכאים להיבחן בחדר שקט מתבקשים להגיע קודם לכיתה שבה הם משובצים ומשם ילוו על ידי משגיח לחדר שקט.
 • תלמידים שאינם מופיעים ברשימת הנבחנים יתבקשו למלא טופס הצהרה. תלמיד שאינו  רשום יוכל להיבחן "על תנאי" עד לבירור העניין.
 • תלמידים שלא הסדירו את תשלום שכר הלימוד לא יוכלו לראות את הציון במידע האישי.

 

התאמות לימודיות

כידוע, תלמידים בעלי לקויות למידה המבקשים התאמות לימודיות בבחינות מחויבים לעבור אבחון בשירות הפסיכולוגי של דקאנט הסטודנטים, גם אם מצויים בידם אבחונים קודמים.

 • את אבחון הדקאנט יש להציג לפקולטה (כמחויב בתקנון הפקולטה), ומערכת "כלים שלובים" תתמוך בכל ההתאמות שעברו אישור בפקולטה. במקרים חריגים תשקול מזכירות "כלים שלובים" התאמות לימודיות ייחודיות. 
 • תלמידים הזכאים להתאמות לימודיות מיוחדות (כגון: הקלדה על גבי מחשב נייד, קיום בחינה בחדר שקט, שאלון מוגדל וכיו"ב), מחויבים להודיע לפחות שבועיים מראש למזכירות "כלים שלובים" לפני כל מועד בחינה כי בכוונתם לגשת לבחינה ולממש את זכאותם כדי שניתן יהיה להיערך לכך בהתאם. אם לא יסדירו מראש, לא תוכל מזכירות "כלים שלובים" להתחייב על מילוי ההתאמות הלימודיות הללו.
 • על התלמידים לדווח למשגיחים כי הם זכאים להתאמות הלימודיות ולהצטייד באישור ההתאמות הלימודיות שנמסר להם ב"מידע אישי".

 

העתקות

האוניברסיטה רואה בחומרה העתקות בבחינות, בתרגילים ובמבחני בית. במקרים שבהם תתגלה העתקה, תועבר תלונה לרשות השיפוט האוניברסיטאית.

 

מועד מיוחד לבחינה – זכאות למועד מיוחד נקבעת על פי כללי האוניברסיטה.

* בקשה למועד מיוחד יש להפנות למזכירות "כלים שלובים" עד שלושה שבועות מפרסום ציוני מועד ב'.

* לא יאושרו מועדים מיוחדים בגלל מועדים חופפים של בחינות בקורסים שונים. על התלמידים להביא תקנה זו בחשבון בעת רישומם לקורסים.

 

מטלות סופיות אחרות:

בחינות בית

* ככלל, התקנון החל על בחינות רגילות בכיתה חל גם על בחינות בית.

* בחינות בית יועברו לתלמידים באמצעות ה"מודל" או באמצעות הדואר האלקטרוני. את בחינות הבית יש להחזיר מודפסות (ולא באמצעות הדוא"ל) למזכירות "כלים שלובים" בלבד בתוך פרק הזמן שהוקצב לכך. תיפסל בחינה של תלמיד שלא יחזיר את בחינת הבית במועד. משך הזמן המוקצב לבחינות בית לא יעלה על שבוע. מועדי בחינות הבית מופיעים בלוח הבחינות.

* בחינות בית אינן מועברות לסריקה, וניתן להחזירן לתלמיד היה וזה מוותר על זכות הערעור.

 

עבודה בסיום קורס

* בסיומם של קורסים מסוימים יידרשו התלמידים להגיש עבודה במקום בחינה, על פי שיקול דעתו של המורה. הדבר יצוין מראש בלוח הבחינות שיתפרסם בידיעון.

* לא ניתן לשפר ציון בעבודה (באמצעות תיקון העבודה או באמצעות כתיבת עבודה אחרת באותו הקורס).

 

ציונים וערעורים

קורסי התכנית "כלים שלובים" יופיעו בגיליון הציונים הרשמי של התלמידים, אך הציונים לא ישוקללו בציון הממוצע לתואר.

ציונים ניתן לברר באינטרנט במערכת המידע האישי לתלמידים.

כל ציון הנמוך מ-60 ייחשב כישלון.

תלמידים שנכשלו בקורס "כלים שלובים", יכולים להירשם בשנית לאותו הקורס (אם יינתן) או להירשם לקורס אחר.

תלמידים שלא ניגשו לבחינה, ידווח להם ציון 260 (לא נבחן).

קורס, שבו נכשל תלמיד או לא נבחן (ציון 260), יופיע בגיליון הציונים שלו. רק עם סיום לימודיו יירשם הקורס כשעות עודפות. בסיום הלימודים על התלמיד להגיש בקשה כי קורסים בהם נכשל או שבהם קיבל ציון 260 יירשמו כקורסים עודפים. 
 

עיון במחברות הבחינה וערעורים

מחברות הבחינה אינן נסרקות. תלמידים רשאים להגיע למזכירות "כלים שלובים" כדי לעיין במחברותיהם. משך הזמן המרבי להגשת ערעור על ציון סופי בקורס לא יעלה על עשרה ימים מיום פרסום הציונים. הערעור יוגש בכתב למזכירות התכנית.
במקרה ששאלון הבחינה הוגדר חסוי, ייערכו המרצים מפגש לחשיפת הבחינה. על מועד ומקום המפגש תישלח הודעה לתלמידים בדוא"ל באמצעות רשימת התפוצה של הקורס.


enlightened לתשומת לבכם, בחינה שהוגש עליה ערעור נמסרת לבדיקה חוזרת, והציון לאחר הערעור עלול לרדת.

 

שיפור ציון חיובי במהלך שנה שוטפת

על פי חוק זכויות הסטודנט תלמיד שקיבל ציון חיובי רשאי לגשת למועד ב' לצורך שיפור ציון בשנה השוטפת. הציון האחרון הוא הקובע. תלמידים יכולים לגשת למועד ב' לשיפור ציון באופן חופשי. 

לתשומת לבכם, תלמידים שנכשלו או לא ניגשו למועד א', שמם מופיע אוטומטית בגיליון הנבחנים של מועד ב', והם אינם צריכים להירשם למועד ב'.
 

 

מדיניות הכרה בלימודים אקדמיים קודמים - נוהל "פטורים"

 

יש אפשרות לבקש הכרה בלימודים קודמים באוניברסיטת תל-אביב או במוסדות אחרים להשכלה גבוהה, המוכרים ע"י המל"ג. פירוט מלא של הפטורים ושל נהלי הפנייה נמצאים כאן.

 

מזכירות תכנית "כלים שלובים"

מזכירות התכנית "כלים שלובים" נמצאת בבניין הסנאט, חדר 219א', קומה שנייה.  

 

תלמידים מוזמנים לפנות למזכירות במגוון שאלות ונושאים הקשורים ללימודיהם:

 • מבנה תכנית הלימודים
 • רישום לקורסים
 • תקנות ונהלים
 • בחינות ומועדים מיוחדים למבחן
 • ערעורים
 • פטורים
 • שיפור ציון
 • כישלונות וחזרה על הקורסים

 

מזכירות "כלים שלובים":

עינת הוכשטיין-פלד, רכזת התכנית | דוא"ל epeled@tauex.tau.ac.il | טלפון 03-6407039 

אדוה צור, מזכירת תלמידים ובחינות | דוא"ל advatz@tauex.tau.ac.il | טלפון 03-6407584

המזכירות נמצאת בבניין הסנאט, קומה 2, חדר 219א.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>