הנחיות כלליות לשנת תשע"ג

כללי | מהלך הלימודיםרישום לקורסים | נוכחות בשיעורים | בחינות | ציונים וערעורים | פטורים | מזכירות

 

במסגרת החובות הלימודיות לתואר הראשון נדרשים תלמידים שיחלו את לימודיהם באוניברסיטת תל-אביב בשנת הלימודים תשע"ג ואילך להשתתף בקורסים מן התכנית "כלים שלובים" לפי הפירוט הבא:  

 • תלמידים במסלול חד-חוגי או במסלול דו-חוגי באותה פקולטה יחויבו בשלושה קורסים בהיקף של 6 ש"ס.
 • תלמידים במסלול דו-חוגי בשתי פקולטות שונות באותו צד, מזרח או מערב, יחויבו בשני קורסים בהיקף של 4 ש"ס.

תלמידים המחליפים חוג/י לימוד יחויבו בהיקף השעות בהתאם לצירוף החוגי החדש.

לימודים לקראת תואר "בוגר אוניברסיטה" בשילוב "חוג לאחר תואר" ייחשבו כמסלול דו-חוגי של שתי פקולטות, כלומר, אם הפקולטות מאותו צד, חובת "כלים שלובים" - 4 ש"ס; אם הפקולטות ממזרח וממערב - פטור מחובת "כלים שלובים".
 

פטורים מחובת "כלים שלובים":

 • תלמידים במסלול דו-חוגי הלומד בשתי פקולטות שלא מאותו צד (דו חוגי "מזרח" "מערב").
 • תלמידים הלומדים בביה"ס לרפואה, ביה"ס לרפואת שיניים, ביה"ס למקצועות הבריאות, ביה"ס לאדריכלות וביה"ס לעבודה סוציאלית. 
 • תלמידים בעל תואר אקדמי או במסלול חוג לאחר תואר (סימול 18).
 • תלמידים שלמדו במוסד לימודים אחר ויתקבלו בתשע"ג לאוניברסיטת תל-אביב לשנה מתקדמת (שנה שנייה או שלישית) באוניברסיטת תל-אביב זכאים לפטור מ"כלים שלובים".  

 

ככלל, התכנית "כלים שלובים" פועלת בהתאם לנוהלי האוניברסיטה בענייני לימודים (נוכחות בשיעורים, בחינות, ציונים וערעורים וכיו"ב). להלן יפורטו כמה מהנהלים הכלליים וההדגשים הייחודיים לתכנית.

 

מהלך הלימודים

ניתן ללמוד את קורסי התכנית בכל אחת משנות התואר, ומומלץ ללמוד לפחות קורס אחד כבר מן השנה הראשונה ללימודים (לא רצוי ללמוד שני קורסים באותו סמסטר).

חובה על התלמידים למלא את חובת "כלים שלובים" עד תום לימודיהם לתואר ראשון.
 

 

רישום לקורסים

כל הקורסים בתכנית "כלים שלובים" הם סמסטריאליים בהיקף של 2 ש"ס.
הרישום לקורסים ייעשה באינטרנט באתר "מידע אישי לתלמידים" לפני תחילת כל סמסטר שבו הקורסים נלמדים. ניתן להירשם או לבטל רישום לקורסים גם בשבועיים הראשונים של כל סמסטר, ובתנאי שהקורס פתוח להרשמה. הרישום בתקופת השינויים ייעשה במזכירות התכנית "כלים שלובים".
 

תלמידים, הפטורים מחובת "כלים שלובים" ומעוניינים להירשם לקורסי התכנית, יוכלו להירשם על בסיס מקום פנוי ובתנאי שקיבלו אישור ממזכירות החוג שבו הם לומדים. על התלמיד לפנות בדוא"ל ולציין שם מלא, מס' ת"ז, מס' חוג ומס' מסגרת.

רישום לקורסים מעבר להיקף השעות שחייבים התלמידים יתאפשר על בסיס מקום פנוי.
 

enlightened שימו לב, גישה למערכת הרישום תתאפשר אך ורק לתלמידים אשר שילמו את תשלום המקדמה על חשבון שכר הלימוד. על הנרשמים לבצע את התשלום עד שבוע לפני היום הראשון לרישום לקורסים, כדי להבטיח את קליטת התשלום במערכת האוניברסיטאית (גם אם בהוראת התשלום מצוין תאריך מאוחר יותר). גם על תלמידים הממומנים על ידי גופים שונים (כולל האוניברסיטה) להסדיר את נושא שכר הלימוד ביחידה לשכ"ל לפני תחילת מועדי הרישום.

 

ביצוע הרישום מחייב שימוש בקוד המשתמש המבוסס על כתובת הדואר האלקטרוני הניתנת על ידי האוניברסיטה לכל תלמיד (פרטים באתר האינטרנט מידע אישי לתלמידים).

 

תלמידים שלא יפתחו לעצמם אפשרות להתכתבות בדוא"ל לא יוכל לבצע את הרישום.
 

 

נוכחות בשיעורים

נוהלי האוניברסיטה קובעים שתלמידים חייבים להיות נוכחים בשיעורים. בקורסים שבהם נדרשת נוכחות חובה, רשאי המורה לקבוע כי הנוכחות בשיעורים היא תנאי לקבלת ציון בקורס. חל איסור על רישום לקורסים החופפים בכל שעות הלימוד שלהם.
 

 

בחינות

בסוף כל קורס תתקיים בחינה או מטלה סופית אחרת שיקבע המרצה. ארגון מערך הבחינות נעשה על ידי מזכירות התכנית "כלים שלובים". מועדי הבחינות מפורסמים בלוח הבחינות שבאתר האינטרנט של התכנית ובאתר מערכת השעות של האוניברסיטה.

מועדי א': הבחינות של קורסי "כלים שלובים" נערכות בשיעור האחרון של הקורס (השבוע האחרון בסמסטר). משך הבחינה: שעה וחצי.

מועדי ב': בשנת הלימודים תשע"ג בחינות מועד ב' של סמסטר א' ייערכו ב-20/3/2013 בשעה 9:00 ושל סמסטר ב' ב-1/9/2013 בשעה 9:00.

enlightened הודעה בדבר שיבוץ הבחינה לבניינים תישלח יום קודם בדוא"ל לרשימת התפוצה של תלמידי הקורס, ותפורסם באתר הקורס ב-moodle  (אם יש). כמו כן, ביום הבחינה תיתלה הודעה על לוח המודעות בכניסה לבניין שבו נלמד הקורס.

 

נוהל כניסה לבחינה

 • על התלמידים להגיע לחדר הבחינה 15 דקות לפני תחילתה.
 • התלמידים המגיעים להיבחן חייבים להציג בכניסה לבחינה תעודה מזהה, הנושאת את תצלום התלמיד.
 • תלמידים שלא הסדירו את תשלום שכר הלימוד יוכלו להיבחן "על תנאי".
 • התלמידים ייכנסו לחדרי הבחינה אך ורק על פי רשימות החלוקה לחדרים.
 • על התלמידים להישמע להוראות המשגיחים בבחינה.
 • תלמידים שהחליטו לא להיבחן לאחר שכבר נכנסו לחדר הבחינה, חייבים להישאר בחדר הבחינה לפחות חצי שעה לאחר תחילתה, ואז להחזיר את מחברת הבחינה והשאלון. במקרה כזה הציון יהיה 001 ("נכשל").

 

התאמות לימודיות

כידוע, תלמידים בעלי לקויות למידה המבקשים התאמות לימודיות בבחינות מחויבים לעבור אבחון בשירות הפסיכולוגי של דקאנט הסטודנטים, גם אם מצויים בידם אבחונים קודמים.

 • את אבחון הדקאנט יש להציג גם לפקולטה (כמחויב בתקנון הפקולטה) וגם למזכירות "כלים שלובים". מערכת "כלים שלובים" תתמוך בכל ההתאמות שעברו אישור בפקולטה. במקרים חריגים תשקול מזכירות "כלים שלובים" התאמות לימודיות ייחודיות. 
 • את האישור להתאמות לימודיות יש להציג במזכירות התכנית עד שבועיים לפני תחילת הבחינות.
 • על התלמידים לדווח למשגיחים כי הם זכאים להתאמות הלימודיות ולהצטייד באישור ההתאמות הלימודיות שנמסר להם ב"מידע אישי".

 

העתקות

האוניברסיטה רואה בחומרה העתקות בבחינות, בתרגילים ובמבחני בית. במקרים שבהם תתגלה העתקה, תועבר תלונה לרשות השיפוט האוניברסיטאית.

 

מועד מיוחד לבחינה – זכאות למועד מיוחד נקבעת על פי כללי האוניברסיטה.
 

 

ציונים וערעורים

קורסי התכנית "כלים שלובים" יופיעו בגיליון הציונים הרשמי של התלמידים. ציוני הקורסים של התכנית "כלים שלובים" אינם משתקללים בציון הממוצע לתואר.

ציונים ניתן לברר באינטרנט במערכת המידע האישי לתלמידים.

כל ציון הנמוך מ-60 ייחשב כישלון.

תלמידים שנכשלו בקורס "כלים שלובים", יכולים להירשם בשנית לאותו הקורס (אם יינתן) או להירשם לקורס אחר.

תלמידים שלא ניגשו לבחינה, ידווח להם ציון 260 (לא נבחן).

קורס, שבו תלמיד נכשל או לא נבחן, יופיע בגיליון הציונים שלו. רק עם סיום לימודיו יועבר הקורס כשעות עודפות.  

ציוני קורסים שנלמדו בתכנית "אבני פינה" (שבאוניברסיטה העברית) והיו בסיס לפטור מקורסים בתכנית "כלים שלובים", לא יופיעו בגיליון הציונים של התלמיד.

 

עיון במחברות הבחינה וערעורים

מחברות הבחינה אינן נסרקות. המועדים שייקבעו לעיון במחברות הבחינה יישלחו לתלמידים בהודעת דואר אלקטרוני לאחר פרסום הציונים. משך הזמן המרבי להגשת ערעור על ציון סופי בקורס לא יעלה על עשרה ימים מיום חשיפת המחברות. הערעור יוגש בכתב למזכירות התכנית.

 

שיפור ציון חיובי במהלך שנה שוטפת

על פי חוק זכויות הסטודנט תלמיד שקיבל ציון חיובי רשאי לגשת למועד ב' לצורך שיפור ציון בשנה השוטפת. הציון האחרון הוא הקובע. תלמיד שנרשם למועד ב' והחליט לא לגשת למבחן, יוזן במערכת ציון 260 (לא נבחן) וציון מועד א' יהיה המועד הקובע. תלמידים המבקשים לתקן ציון חיובי חייבים להירשם באמצעות מערכת מידע אישי תחת הסעיף "שיפור ציון חיובי".

 

לתשומת לבכם, תלמידים שנכשלו או לא ניגשו למועד א', שמם מופיע אוטומטית בגיליון הנבחנים של מועד ב', והם אינם צריכים להירשם למועד ב'.
 

 

מדיניות הכרה בלימודים אקדמיים קודמים - נוהל "פטורים"

1. תלמידים, שלמדו במוסד לימודים אחר והתקבלו בתשע"ג לאוניברסיטת תל-אביב לשנה מתקדמת (שנה שנייה או שלישית), זכאים לפטור מ"כלים שלובים".
 

2. לצורך פטור מלא או חלקי מקורסי "כלים שלובים" יוכרו רק קורסים שנלמדו במסגרת התכנית "אבני פינה" שבאוניברסיטה העברית או בתכניות מקבילות לתכנית "כלים שלובים" שאמורות להיפתח באוניברסיטאות אחרות.
 

3. פטור מקורסים של "כלים שלובים" יתאפשר רק במקרה שתלמידים החל לימודיהם בחוג מסוים באוניברסיטת תל-אביב והחליטו להחליף חוג:

3.1. קורסים שנלמדו בחוג הקודם: תלמידים שהחליפו חוג רשאים להגיש בקשה להכרה בקורסים שלמדו בחוג הלימוד הקודם. הפטור יהיה חלקי או מלא בהתאם לאופן הלימוד וחוג/י הלימוד החדשים, בהתאם לתכני הקורסים, בהתאם למס' הקורסים שלמדו ובהתאם להיקף השעות (לא כולל שעות תרגול). כל מקרה ייבחן לגופו. הפטור הוא בתנאי שהקורסים לא הוכרו ושוקללו ביחידת לימוד אחרת של התלמיד, ושהתלמיד השיג ציון עובר (60 לפחות). כל קורס יכול לשמש בסיס לפטור מקורס אחד בלבד

3.2. הכרה בקורסי "כלים שלובים" שנלמדו במסגרת החובה האוניברסיטאית: תלמידים שעברו לחוג מדיסציפלינה שבה כבר לקח קורס במסגרת "כלים שלובים" – קורס זה יוכר להם במסגרת התכנית "כלים שלובים".

 

תלמידים, המבקשים לקבל פטור מקורסי "כלים שלובים", יפנו בבקשה אל מזכירות התכנית בצירוף שם הקורס שלמדו והסילבוס.
 

 

מזכירות תכנית "כלים שלובים"

מזכירות התכנית "כלים שלובים" נמצאת בבניין הסנאט, חדר 219א', קומה שנייה.  

 

תלמידים מוזמנים לפנות למזכירות במגוון שאלות ונושאים הקשורים ללימודיהם:

 • מבנה תכנית הלימודים
 • רישום לקורסים
 • תקנות ונהלים
 • בחינות ומועדים מיוחדים למבחן
 • ערעורים
 • פטורים
 • שיפור ציון
 • כישלונות וחזרה על הקורסים

 

לבחירתכם מספר דרכי פנייה למזכירות:

 • דואר אלקטרוני: core@tauex.tau.ac.il  (בפנייתכם בדוא"ל אנא ציינו את שמכם המלא, מספר תעודת זהות וחוג/י הלימוד).
 • טלפון: 03-6407039; פקס: 03-6407174.
 • שעות קבלת קהל: בימים א' – ה' בשעות 10:00-13:00, בימים ג' ו-ד' בשעות 14:00 -15:00.

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive