הנחיות כלליות לשנת תשע"ה

כללי | מהלך הלימודיםרישום לקורסים | נוכחות בשיעורים | בחינות | ציונים וערעורים | פטורים | מזכירות

 

במסגרת החובות הלימודיות לתואר הראשון תלמידי אוניברסיטת תל-אביב נדרשים (החל משנה"ל תשע"ג ואילך) להשתתף בקורסים מן התכנית "כלים שלובים" לפי הפירוט שלהלן:  

 • תלמידים במסלול חד-חוגי או במסלול דו-חוגי באותה פקולטה יחויבו בשלושה קורסים בהיקף של 6 ש"ס.
 • תלמידים במסלול דו-חוגי בשתי פקולטות שונות באותו צד, מזרח או מערב, יחויבו בשני קורסים בהיקף של 4 ש"ס.
  לימודים לקראת תואר "בוגר אוניברסיטה" בשילוב "חוג לאחר תואר" ייחשבו כמסלול דו-חוגי של שתי פקולטות, כלומר, אם הפקולטות מאותו צד, חובת "כלים שלובים" - 4 ש"ס; אם הפקולטות ממזרח וממערב - פטור מחובת "כלים שלובים".

תלמידים המחליפים חוג/י לימוד יחויבו בהיקף השעות בהתאם לצירוף החוגי החדש.

פטורים מחובת "כלים שלובים":

 • תלמידים במסלול דו-חוגי הלומד בשתי פקולטות שלא מאותו צד (דו חוגי "מזרח" "מערב").
 • תלמידים הלומדים בביה"ס לרפואה, ביה"ס לרפואת שיניים, ביה"ס למקצועות הבריאות, ביה"ס לאדריכלות וביה"ס לעבודה סוציאלית. 
 • תלמידים בעלי תואר אקדמי או במסלול חוג לאחר תואר (שהם כבר בעלי תואר אקדמי)

 

ככלל, התכנית "כלים שלובים" פועלת בהתאם לנוהלי האוניברסיטה בענייני לימודים (נוכחות בשיעורים, בחינות, ציונים וערעורים וכיו"ב). להלן יפורטו כמה מהנהלים הכלליים וההדגשים הייחודיים לתכנית.

 

מהלך הלימודים

קורסי "כלים שלובים" הם חלק מחובות התלמידים בלימודי התואר הראשון, ועליהם להשלימם עד תום לימודיהם לתואר ראשון.

כל הקורסים בתכנית "כלים שלובים" הם סמסטריאליים בהיקף של 2 ש"ס, וניתן ללמוד את קורסי התכנית בכל אחת משנות התואר, ומומלץ ללמוד לפחות קורס אחד כבר בשנה הראשונה ללימודים.
קורסים אלה נחשבים לקורסים אקדמיים לכל דבר, לרבות הדרישות הלימודיות. חובה על התלמידים לעמוד בהצלחה בדרישות הקורסים. הקורסים והציונים יופיעו בגיליון הציונים, אך לא ישוקללו בציון הסופי לתואר.

enlightened לא רצוי ללמוד שני קורסים באותו סמסטר.


 

 

רישום לקורסים

הרישום לקורסים ייעשה באינטרנט באתר "מידע אישי לתלמידים" לפני תחילת הסמסטר שבו נלמדים הקורסים. הרישום נעשה בשיטת "כל הקודם זוכה". ניתן להירשם או לבטל רישום לקורסים גם בשבועיים הראשונים של כל סמסטר, ובתנאי שהקורס פתוח להרשמה. הרישום בתקופת השינויים ייעשה במזכירות "כלים שלובים".

תלמידים, הפטורים מחובת "כלים שלובים" ומעוניינים להירשם לקורסי התכנית, יוכלו להירשם על בסיס מקום פנוי ובתנאי שקיבלו אישור ממזכירות החוג שבו הם לומדים. על התלמיד לפנות בדוא"ל ולציין שם מלא, מס' ת"ז, מס' חוג ומס' מסגרת.

רישום לקורסים מעבר להיקף השעות שחייבים התלמידים יתאפשר על בסיס מקום פנוי.
 

enlightened שימו לב, גישה למערכת הרישום תתאפשר אך ורק לתלמידים אשר שילמו את תשלום המקדמה על חשבון שכר הלימוד. על הנרשמים לבצע את התשלום עד שבוע לפני היום הראשון לרישום לקורסים, כדי להבטיח את קליטת התשלום במערכת האוניברסיטאית (גם אם בהוראת התשלום מצוין תאריך מאוחר יותר). גם על תלמידים הממומנים על ידי גופים שונים (כולל האוניברסיטה) להסדיר את נושא שכר הלימוד ביחידה לשכ"ל לפני תחילת מועדי הרישום.

 

ביצוע הרישום מחייב שימוש בקוד המשתמש המבוסס על כתובת הדואר האלקטרוני הניתנת על ידי האוניברסיטה לכל תלמיד (פרטים באתר האינטרנט מידע אישי לתלמידים).

 

תלמידים שלא יפתחו לעצמם אפשרות להתכתבות בדוא"ל לא יוכלו לבצע את הרישום.
 

 

נוכחות בשיעורים

נוהלי האוניברסיטה קובעים שתלמידים חייבים להיות נוכחים בשיעורים. בקורסים שבהם נדרשת נוכחות חובה, רשאי המורה לקבוע כי הנוכחות בשיעורים היא תנאי לקבלת ציון בקורס או זכאות לגשת למבחן. חל איסור על רישום לקורסים החופפים בכל שעות הלימוד שלהם.
 

 

בחינות

בסוף כל קורס תתקיים בחינה או מטלה סופית אחרת שיקבע המרצה. ארגון מערך הבחינות נעשה על ידי מזכירות "כלים שלובים". מועדי הבחינות מפורסמים בלוח הבחינות שבאתר האינטרנט של התכנית ובאתר מערכת השעות של האוניברסיטה.

מועדי א':

קורסים פרונטליים - הבחינות יתקיימו בשבוע האחרון של הסמסטר, בשיעור האחרון של הקורס. משך הבחינה: שעה וחצי.

קורסים מקוונים - הבחינות יתקיימו בשבוע האחרון של הסמסטר, ביום שישי בשבוע (למעט קורס מקוון הניתן במסגרת "קורסרה").

מועדי ב':

בשנת הלימודים תשע"ה בחינות מועד ב' של סמסטר א' ייערכו ב-27/3/2015 בשעה 9:00 ושל סמסטר ב' ב-12/08/2015 בשעה 9:00.

enlightened הודעה בדבר מקום הבחינה ושיבוץ לחדרים תישלח יום לפני המבחן בדוא"ל באמצעות רשימת התפוצה של תלמידי הקורס.

enlightened אנא שימו לב: ייתכנו שינויים בלתי צפויים בלוח הבחינות, לכן חובה על התלמידים להתעדכן בדבר השינויים בלוח הבחינות או ב"מידע אישי לתלמידים" באתר האינטרנט.

 

זכאות תלמידים להיבחן והנחיות נוספות

זכאים להיבחן תלמידים הרשומים לאוניברסיטה, אשר מילאו את חובותיהם האקדמיות ואשר שמם מופיע ברשימת הזכאים להיבחן, ואין מניעה אקדמית אחרת להשתתפותם בבחינה.

תלמידים שיש ספק בדבר זכאותם להיבחן (או לבצע כל מטלה סופית אחרת) יתבקשו לחתום לפני המבחן על הצהרה ובה התחייבות לפנות למזכירות כלים שלובים לבירור העניין. אם יתברר כי תלמיד לא היה זכאי להיבחן, תתבטל בחינתו.

 

נוהל כניסה לבחינה

 • על התלמידים להגיע לחדר הבחינה 15 דקות לפני תחילתה.
 • התלמידים המגיעים להיבחן חייבים להציג בכניסה לבחינה תעודה מזהה, הנושאת את תצלום התלמיד.
 • התלמידים ייכנסו לחדרי הבחינה אך ורק על פי רשימות החלוקה לחדרים.
 • על התלמידים להישמע להוראות המשגיחים בבחינה.
 • תלמידים שהחליטו לא להיבחן לאחר שכבר נכנסו לחדר הבחינה, חייבים להישאר בחדר הבחינה לפחות חצי שעה לאחר תחילתה, ואז להחזיר את מחברת הבחינה והשאלון. במקרה כזה הציון יהיה 001 ("נכשל").
 • תלמידים שלא הסדירו את תשלום שכר הלימוד יוכלו להיבחן "על תנאי" ולא יוכלו לראות את ציונם.

 

התאמות לימודיות

כידוע, תלמידים בעלי לקויות למידה המבקשים התאמות לימודיות בבחינות מחויבים לעבור אבחון בשירות הפסיכולוגי של דקאנט הסטודנטים, גם אם מצויים בידם אבחונים קודמים.

 • את אבחון הדקאנט יש להציג גם לפקולטה (כמחויב בתקנון הפקולטה) וגם למזכירות "כלים שלובים". מערכת "כלים שלובים" תתמוך בכל ההתאמות שעברו אישור בפקולטה. במקרים חריגים תשקול מזכירות "כלים שלובים" התאמות לימודיות ייחודיות. 
 • את האישור להתאמות לימודיות יש להציג במזכירות התכנית עד שבועיים לפני תחילת הבחינות.
 • תלמידים הזכאים להתאמות לימודיות מיוחדות (כגון: הקלדה על גבי מחשב נייד או קיום בחינה בחדר שקט), מחויבים להודיע לפחות שבועיים מראש למזכירות "כלים שלובים" כי בכוונתם לגשת לבחינה ולממש את זכאותם כדי שניתן יהיה להיערך לכך בהתאם. אם לא יסדירו מראש, לא תוכל מזכירות "כלים שלובים" להתחייב על מילוי ההתאמות הלימודיות הללו.
 • על התלמידים לדווח למשגיחים כי הם זכאים להתאמות הלימודיות ולהצטייד באישור ההתאמות הלימודיות שנמסר להם ב"מידע אישי".

 

העתקות

האוניברסיטה רואה בחומרה העתקות בבחינות, בתרגילים ובמבחני בית. במקרים שבהם תתגלה העתקה, תועבר תלונה לרשות השיפוט האוניברסיטאית.

 

מועד מיוחד לבחינה – זכאות למועד מיוחד נקבעת על פי כללי האוניברסיטה.

* בקשה למועד מיוחד יש להפנות למזכירות "כלים שלובים" עד שלושה שבועות מפרסום ציוני מועד ב'.

* לא יאושרו מועדים מיוחדים בגלל מועדים חופפים של בחינות בקורסים שונים. על התלמידים להביא תקנה זו בחשבון בעת רישומם לקורסים.

 

מטלות סופיות אחרות:

בחינות בית

* ככלל, התקנון החל על בחינות רגילות בכיתה חל גם על בחינות בית.

* בחינות בית יועברו לתלמידים באמצעות ה"מודל" או באמצעות הדואר האלקטרוני. את בחינות הבית יש להחזיר מודפסות (ולא באמצעות הדוא"ל) למזכירות "כלים שלובים" בלבד בתוך פרק הזמן שהוקצב לכך. תיפסל בחינה של תלמיד שלא יחזיר את בחינת הבית במועד. משך הזמן המוקצב לבחינות בית לא יעלה על שבוע. מועדי בחינות הבית מופיעים בלוח הבחינות.

* בחינות בית אינן מועברות לסריקה, וניתן להחזירן לתלמיד היה וזה מוותר על זכות הערעור.

 

עבודה בסיום קורס

* בסיומם של קורסים מסוימים יידרשו התלמידים להגיש עבודה במקום בחינה, על פי שיקול דעתו של המורה. הדבר יצוין מראש בלוח הבחינות שיתפרסם בידיעון.

* לא ניתן לשפר ציון בעבודה (באמצעות תיקון העבודה או באמצעות כתיבת עבודה אחרת באותו הקורס).

 

ציונים וערעורים

קורסי התכנית "כלים שלובים" יופיעו בגיליון הציונים הרשמי של התלמידים, אך הציונים לא ישוקללו בציון הממוצע לתואר.

ציונים ניתן לברר באינטרנט במערכת המידע האישי לתלמידים.

כל ציון הנמוך מ-60 ייחשב כישלון.

תלמידים שנכשלו בקורס "כלים שלובים", יכולים להירשם בשנית לאותו הקורס (אם יינתן) או להירשם לקורס אחר.

תלמידים שלא ניגשו לבחינה, ידווח להם ציון 260 (לא נבחן).

קורס, שבו נכשל תלמיד או לא נבחן (ציון 260), יופיע בגיליון הציונים שלו. רק עם סיום לימודיו יירשם הקורס כשעות עודפות. בסיום הלימודים על התלמיד להגיש בקשה כי קורסים בהם נכשל או שבהם קיבל ציון 260 יירשמו כקורסים עודפים. 

ציוני קורסים שנלמדו בתכנית "אבני פינה" (שבאוניברסיטה העברית) והיו בסיס לפטור מקורסים בתכנית "כלים שלובים", לא יופיעו בגיליון הציונים של התלמיד.

 

עיון במחברות הבחינה וערעורים

מחברות הבחינה אינן נסרקות. תלמידים רשאים להגיע למזכירות "כלים שלובים" כדי לעיין במחברותיהם. משך הזמן המרבי להגשת ערעור על ציון סופי בקורס לא יעלה על עשרה ימים מיום פרסום הציונים. הערעור יוגש בכתב למזכירות התכנית.
במקרה ששאלון הבחינה הוגדר חסוי, ייערכו המרצים מפגש לחשיפת הבחינה. על מועד ומקום המפגש תישלח הודעה לתלמידים בדוא"ל באמצעות רשימת התפוצה של הקורס.


enlightened לתשומת לבכם, בחינה שהוגש עליה ערעור נמסרת לבדיקה חוזרת, והציון לאחר הערעור עלול לרדת.

 

שיפור ציון חיובי במהלך שנה שוטפת

על פי חוק זכויות הסטודנט תלמיד שקיבל ציון חיובי רשאי לגשת למועד ב' לצורך שיפור ציון בשנה השוטפת. הציון האחרון הוא הקובע. תלמיד שנרשם למועד ב' והחליט לא לגשת למבחן, יוזן במערכת ציון 260 (לא נבחן) וציון מועד א' יהיה המועד הקובע. תלמידים המבקשים לתקן ציון חיובי חייבים להירשם באמצעות מערכת מידע אישי תחת הסעיף "שיפור ציון חיובי".

 

לתשומת לבכם, תלמידים שנכשלו או לא ניגשו למועד א', שמם מופיע אוטומטית בגיליון הנבחנים של מועד ב', והם אינם צריכים להירשם למועד ב'.
 

 

מדיניות הכרה בלימודים אקדמיים קודמים - נוהל "פטורים"

1. פטור חלקי למחליפי חוגים - פטור חלקי מקורסים של "כלים שלובים" יתאפשר רק במקרה שתלמידים החלו לימודיהם בחוג מסוים באוניברסיטת תל-אביב והחליטו להחליף חוג:

1.1. קורסים שנלמדו בחוג הקודם: תלמידים שהחליפו חוג רשאים להגיש בקשה להכרה בקורסים שלמדו בחוג הלימוד הקודם. הפטור יהיה חלקי בהתאם לאופן הלימוד וחוג/י הלימוד החדשים, בהתאם לתכני הקורסים, בהתאם למס' הקורסים שלמדו ובהתאם להיקף השעות (לא כולל שעות תרגול). כל מקרה ייבחן לגופו. הפטור הוא בתנאי שהקורסים לא הוכרו ושוקללו ביחידת לימוד אחרת של התלמיד, ושהתלמיד השיג ציון עובר (60 לפחות). כל קורס יכול לשמש בסיס לפטור מקורס אחד בלבד.

1.2. הכרה בקורסי "כלים שלובים" שנלמדו במסגרת החובה האוניברסיטאית: תלמידים שעברו לחוג מדיסציפלינה שבה כבר לקח קורס במסגרת "כלים שלובים" – קורס זה יוכר להם במסגרת התכנית "כלים שלובים".

 

2. תלמידים זכאים לקבל פטור חלקי על בסיס קורסים שנלמדו במוסדות להשכלה גבוהה אחרים (בארץ מוסדות המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה) בכפוף לתנאים שלהלן: הקורס משויך לתחום שאינו נלמד בפקולטה שבה לומד התלמיד, ציון סופי בקורס מעל 70, הקורס ניתן על ידי חבר סגל אקדמי. (תאריך עדכון 5/1/2015).

 

3. תלמידים שלמדו במוסד לימודים אחר והתקבלו לאוניברסיטת תל-אביב בתשע"ד לשנת הלימודים האחרונה לתואר (שנה שלישית או רביעית) זכאים לבקש פטור מחובת "כלים שלובים". 

 

תלמידים, המבקשים לקבל פטור מקורסי "כלים שלובים", יפנו בבקשה אל מזכירות התכנית בצירוף שם הקורס שלמדו והסילבוס.
 

 

מזכירות תכנית "כלים שלובים"

מזכירות התכנית "כלים שלובים" נמצאת בבניין הסנאט, חדר 219א', קומה שנייה.  

 

תלמידים מוזמנים לפנות למזכירות במגוון שאלות ונושאים הקשורים ללימודיהם:

 • מבנה תכנית הלימודים
 • רישום לקורסים
 • תקנות ונהלים
 • בחינות ומועדים מיוחדים למבחן
 • ערעורים
 • פטורים
 • שיפור ציון
 • כישלונות וחזרה על הקורסים

 

לבחירתכם מספר דרכי פנייה למזכירות:

 • דואר אלקטרוני: core@tauex.tau.ac.il  (בפנייתכם בדוא"ל אנא ציינו את שמכם המלא, מספר תעודת זהות וחוג/י הלימוד).
 • טלפון: 03-6407039 או 03-6407584; פקס: 03-6407174.
 • שעות קבלת קהל: בימים א' – ה' בשעות 10:00-13:00, בימים ג' ו-ד' בשעות 14:00 -15:00.

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive